Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2010

Σε τι τιμές θα πωλείται το ηλεκτρικό ρεύμα από τα φωτοβολταικά για αγρότες;

Για την τιμολόγηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από τα φωτοβολταϊκά ισχύος μέχρι 100 KW που εγκαθιστούν οι αγρότες ισχύει ό,τι και για όλα τα υπόλοιπα φωτοβολταϊκά της ίδιας ισχύος. Οι τιμές καθορίζονται σύμφωνα με τον πίνακα 1.

Οι τιμές που καθορίζονται στον πίνακα αυτό αναπροσαρμόζονται κάθε έτος, κατά ποσοστό 25% του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους, όπως αυτός καθορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Αν η τιμή που αναφέρεται στον πίνακα αυτόν αναπροσαρμοσμένη κατά τα ανωτέρω, είναι μικρότερη της μέσης Οριακής Τιμής του Συστήματος, όπως αυτή διαμορφώνεται κατά το προηγούμενο έτος, προσαυξημένης κατά....
30%, 40%, και 40%, αντίστοιχα για τις περιπτώσεις Α, Β, και Γ, του ανωτέρω πίνακα, η τιμολόγηση γίνεται με βάση τη μέση Οριακή Τιμή του Συστήματος του προηγούμενου έτους, προσαυξημένη κατά τους αντίστοιχους ως άνω συντελεστές.

Όσοι παραγωγοί έχουν συνάψει ήδη σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς και με την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου έχουν θέσει σε λειτουργία τους σταθμούς τους, μπορούν είτε να τροποποιήσουν τη σύμβασή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των ανωτέρω εδαφίων με τιμή αναφοράς που αντιστοιχεί στον Φεβρουάριο 2010 και διάρκεια ίση με το χρονικό διάστημα που υπολείπεται της εικοσαετίας από τη θέση των σταθμών σε λειτουργία είτε να συνεχίσουν την εκτέλεση της ισχύουσας σύμβασης. Στην περίπτωση συνέχισης της ισχύουσας σύμβασης, αν ασκήσουν το δικαίωμα της ανανέωσης της σύμβασης, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν.3468/2006, ως τιμή πώλησης θα συνομολογείται, κατά τα προβλεπόμενα στον πίνακα, αυτή που αντιστοιχεί στον μήνα και έτος της ανανέωσης».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου